Algemene voorwaarden

1. Definities

Aanbod: ​het product- en dienstenaanbod van het horecabedrijf dat door de klant bij het horecabedrijf kan worden besteld.
Klant: ​een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij het horecabedrijf en daarmee een overeenkomst sluit.
Bestelling: ​een bestelling van de klant via het horecabedrijf, geselecteerd uit het aanbod van het horecabedrijf.
Overeenkomst: ​een overeenkomst tussen de klant en het horecabedrijf met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.
Rauw & Gauw: ​horecabedrijf gevestigd te Kruiseind 51B, 5421 NB te Gemert, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer …
Website: ​de website van Rauw & Gauw met domeinnaam: ​www.rauwengauw.nl

2. Identiteit Rauw & Gauw

Rauw & Gauw eigenaar: Jan Roosjen
Kruiseind 51B
5421 NB Gemert
info@rauwengauw.nl
06-34201148
KVK nummer: 68604424
BTW nummer: NL003332960B04

3. Overeenkomst

3.1. ​Met het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van Rauw & Gauw, welke in uw postcodegebied levert, en gaat u een overeenkomst met ons aan. Rauw & Gauw zal uw bestelling bij u afleveren, of u kunt de bestelling afhalen in onze winkel. Het is niet toegestaan om in de winkel uw bestelling te nuttigen. Na plaatsing en betaling van de bestelling ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin vindt u ook onze contactgegevens. Betalingen die via de website plaatsvinden worden gedaan aan SiteDish, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Rauw & Gauw. Uw bestelling kan niet herroepen worden.

3.2.​ De overeenkomst kan alleen door Rauw & Gauw worden uitgevoerd als de klant correct en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. U heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Rauw & Gauw te melden.

3.3.​ In verband met informatie over de status van uw bestelling bent u na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail bij voorkeur bereikbaar voor Rauw & Gauw.

3.4. ​In het kader van deze overeenkomst worden er door Rauw & Gauw persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie over omgang met uw persoonsgegevens kunt u ons privacy statement raadplegen.

4. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

4.1. ​In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Annulering van de bestelling door u is slechts mogelijk indien Rauw & Gauw expliciet aangeeft dat annulering van uw bestelling mogelijk is.

4.2.​ Rauw & Gauw is te allen tijde gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven, of in geval van overmacht. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

4.3. ​O​nder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rauw & Gauw onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid voor risico van Rauw & Gauw behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van Rauw & Gauw. Zodra zich bij Rauw & Gauw een overmachttoestand voordat, meldt zij dat zo spoedig mogelijk bij de klant, tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

4.4. ​Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld met foutieve contactgegevens of door niet te betalen) of anderszins de plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Rauw & Gauw besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.

4.5.​ Rauw & Gauw is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een klant te beëindigen wanneer de klant de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en rust binnen het bedrijf en/of de normale exploitatie daarvan. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de klant begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

5. Levering

5.1.​ Voor bezorging van een bestelling gelden de bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor de bezorging.

5.2. ​Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot 20.00 uur op openingsdagen. De openingsdagen- en tijden staan vermeld op onze website.

5.3. ​Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor grootte en / of ingrediënten.

5.4. ​Er wordt naar gestreefd uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren. Er zijn echter altijd omstandigheden, zoals weer, verkeer of hoeveelheid bestellingen, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

6. Prijzen

6.1. ​Rauw & Gauw is te allen tijde gerechtigd de tarieven voor haar producten en/of diensten te wijzigen.

7. Promotionele acties

7.1. ​Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Rauw & Gauw achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

7.2. ​Rauw & Gauw is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

8. Betaling

8.1. ​Bij bestellingen via de website dient de betaling vooraf online te worden voldaan. Bij bestellingen in de zaak kunt u de betaling voldoen via pin.

8.2. ​Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het verschuldigde, is Rauw & Gauw gerechtigd de overeenkomst ontbinden en hoeft de bestelling niet geleverd te worden.

8.3.​ Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. ​Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en de producten van onze zaak, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Rauw & Gauw en haar leveranciers. Onder de rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en/of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Rauw & Gauw en aan haar leveranciers.

10. Aansprakelijkheid

10.1. ​Rauw & Gauw is, buiten het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rauw & Gauw of haar personeelsleden, niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de geleverde producten en/of diensten.

10.2. ​In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Rauw & Gauw te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product of dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

10.3. ​De aansprakelijkheid van Rauw & Gauw voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten, daaronder mede begrepen milieuschade en immateriële schade.

10.4. ​R​auw & Gauw is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de klant, welke directe schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Rauw & Gauw toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe schade waartegen Rauw & Gauw verzekerd is, dan wel redelijkerwijs – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn. Iedere aansprakelijkheid van Rauw & Gauw is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Rauw & Gauw wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

10.5. ​Rauw & Gauw is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de klant niet datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van u kan worden verlangd om de schade te beperken.

10.6. ​Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder ge​val binnen 24 uur n​a het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk aan Rauw & Gauw meldt.

10.7.​ ​Rauw & Gauw geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van de website. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen op de website gelden slechts bij benadering.

10.8. ​Rauw & Gauw is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

10.9.​ De klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Rauw & Gauw en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen.

11. Klachtenprocedure

11.1. ​Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks via het e-mailadres of via het telefoonnummer zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en contact met u opnemen.

11.2​. Klachten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten binnen redelijke tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rauw & Gauw, via een de contactmogelijkheden die op de website staan vermeld.

11.3. ​U zult alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoek van de klacht ten aanzien van gebrekkige producten. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft u geen aanspraken ter zake.

11.4.​ Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld als het eten bedorven mocht zijn, of de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) en u tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is Rauw & Gauw verplicht één van de volgende opties te volgen: de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, de betreffende producten deugdelijk te herstellen, (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het bedrag te crediteren, of een korting op de overeengekomen prijs te verlenen. U neemt daartoe direct contact op via de contactgegevens die op onze website staan vermeld.

11.5. ​Rauw & Gauw spant zich in klachten omtrent haar aanbod zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van haar diensten en producten te komen.

11.6. ​Rauw & Gauw heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij De Goudse Verzekeringen, via de volgende adviseur: Quorim, Kortestraat 3A, 5491 SZ te Sint-Oedenrode.

12. Toepasselijk recht

12.1. ​Deze algemene voorwaarden zi​jn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rauw & Gauw. Door het bezoeken van onze website en bij het plaatsen van een bestelling accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eve​ntuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.

12.2.​ Voor specifieke aanbiedingen kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden, die door Rauw & Gauw vooraf bekend zullen worden gemaakt op de website of in enige andere vorm.

12.3. ​Rauw & Gauw kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.

12.4. ​Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.5.​ ​De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.